آقا افرند آسمانی شد

آقای افرند

آقای افرند

آقای افرند

آقای افرند

آقای افرند و همرزمان

آقای افرند و همرزمان

آقای افرند و همرزمان

آقای افرند و همرزمان

آقای افرند و همرزمان

آقای افرند و همرزمان

آگهی مراسم بدرقه